Amour plein

amor16
28x20 photomontage, 2002

200 euros