Amour plein

amor30
28x20cm photomontage, 2002

200 euros