Amour plein

amor 36
28x20 cm photomontage, 2002

200 euros