Amour plein

amor40
28x20 cm photomontage, 2002

200 euros