Amour plein

amor42
28x20 cm photomontage, 2002

200 euros