Amour plein

Amor1
28x20 photomontage, 2002

200 euros