Amour plein

amor8
28x20cm photomontage, 2002

200 euros